Resevillkor för Konfido Event AB 2015

Konfido Event AB(i villkoren namngivet som Konfido)
Isterbergsvägen 11, 185 94 Vaxholm, Tel. 0709 89 24 25, mats@konfido.se, www.konfido.se

De allmänna resevillkoren kompletteras av Konfido´s särskilda resevillkor angivna i kursiv text

1. Avtalet

1.1
Konfido ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än Konfido.. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som Konfido.

1.1.1 Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Konfido. Alla ändringar samt eventuell avbeställning skall ske av huvudresenär. Medresenär som önskar göra någon form av ändring skall således göra detta via huvudresenär.
1.2
Uppgifter i Konfido´s kataloger och webbplats är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.2.1 Vad gäller det som i dessa villkor sägs angående kataloger, broschyrer eller andra tryckta media skall i allt väsentligt även anses gälla för Konfido´s hemsida www.konfido.se

1.2.2 Konfido friskriver sig från ansvar för externa webbsidors innehåll, exempelvis, men icke begränsat till, när sådana länkar till eller från Konfido´s hemsida.
1.3
Konfido ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet

1.4
Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvud-arrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4.1 Vid resor som inkluderar flyg-eller busstransport: Som avrese- och ankomstort avses den avreseplats varifrån Konfido´s buss/flyg avgår. Konfido fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenär vid försening.
1.4.2 Vid resor utan flyg-eller busstransport: Som start-och ankomstort avses den ort varifrån Konfido´s program startar. Konfido fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenär vid försening.

1.5
Avtalet är bindande för parterna när resenären genomfört bokningsprocessen på Konfido´s webbplats,
och Konfido skriftligen har bekräftat resenärens beställning

1.5.1. Missförstånd kan ske vid muntliga beställningar/ telefonbokningar. Det åligger därför resenären skyldighet att kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen. Felaktigheter skall omedelbart påtalas. Muntliga beställningar skall för att kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade

2. Betalning av priset för resan

2.1
Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2
Konfido får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 30 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3
Konfido får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4
Konfido äger rätt att avboka resenär som inte betalat anmälningsavgiften inom avtalad tid.

2.4.1 Anmälningsavgiften är 0 kr per person för resor inom Europa samt 3000 kr per person för resor utanför Europa.
2.4.2 Utebliven slutbetalning är ej att likställa med avbeställning av resa.

2.4.3 Eventuell lokal turistskatt ingår i vissa fall inte i resans pris och betalas som regel på plats i lokal valuta.

2.4.5 Konfido äger rätt att debitera en ändringsavgift om 350 kronor för administrativa merkostnader i samband med var typ av ändring i av resenär gjord bokning samt återbetalning som inte beror på fel från Konfido´s sida

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Sker avbeställning av resa 31 dagar eller mer före avresa ska resenären betala anmälningsavgiften.
3.1.2 Sker avbeställning av resa 30 – 25 dagar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris
3.1.3 Sker avbeställning av resa 24 – 15 dagar före avresa ska resenären betala 70 % av resans pris
3.1.4 Sker avbeställning av resa 14– 0 dagar före avresa ska resenären betala 100 % av resans pris
3.1.5.1 Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga eller fullfölja resan pga att han saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc, äger Konfido rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.1.5.2 Av resenären gjord avbeställning skall ha anses ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Konfido tillhanda. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer genom att kontakta Konfido per sms på till 0709 89 24 25 eller via e-mail till mats@konfido.se

3.1.6 För resor där Konfido för resenären har inkluderat reguljärflyg gäller särskilda regler vid avbeställning. För reguljärflygbiljetter gäller att de inte är återbetalningsbara. Skatter och avgifter återbetalas aldrig. Avbeställningsskydd täcker vid resa med reguljärflyg endast kostnaden för arrangemang utöver flygbiljetten

3.1.7 Kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. skidhyra, privat transfer, green-fee el. dyl.), som bokats genom arrangören av resan och som sammanhänger med resan, återbetalas enbart om avbeställning sker senast 14 dagar före avresan

Resenär rekommenderas att teckna avbeställningsskydd via hemförsäkringen och/eller Europeiska /ERV

3.2.1.1 Om en eller fler personer avbeställer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensam inkvartering, har Konfido rätt att debitera s.k. tombäddstillägg. (Gäller om det ej finns möjlighet att byta inkvartering)

3.2.1.1 Som resesällskap betraktas de resenärer som bokat sin resa med gemensam inkvartering.
Resesällskapet är gemensamt ansvariga för erläggande av betalning av resans pris och ev. kostnader i samband med avbeställning.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1
Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som Konfido har anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Konfido eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2
När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Konfidos ändringar före avresan och inställande av resan

5.1
Konfidos rätt att ändra avtalsvillkoren Konfido får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset ska fastställas.

5.1.1 Vid kraftiga förändringar i växelkurs som är större än 3% förbehåller sig Konfido rätten att justera resans pris med ett valuta avdrag alternativt valuta tillägg, om så anges i avtalet.

5.2
Resenären får frånträda avtalet, om Konfido förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel Om Konfido avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, ska han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären ska inom skälig tid meddela Konfido om han avser frånträda avtalet.

5.3
Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om Konfido eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om Konfido ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4
Resenärens rätt till skadestånd, Konfido´s inställande av resa

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från Konfido, om det är skäligt. Rätt skadestånd på grund av att Konfido ställt in resan föreligger inte, om Konfido visar:

1. att färre personer än ett i avtalet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 30 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in, eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Konfidos kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som Konfido har anlitat att resan har ställts in, är Konfido fri från skadestånds- ansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett
tidigare led.

5.4.1 Minimiantalet anmälda resenärer för att resor med guide ska genomföras är 15 personer.

5.5
Ändring av priset

Priset får höjas endast på grund av kostnadsökningar som beror på: 1. ändringar i transportkostnader, 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller 3. ändringar i växelkurser som påverkar Konfidos kostnader för resan.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 SEK. Priset får höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
Konfido ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris ska sänkas om Konfidos kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 SEK.

5.5.1 Det pris som anges i bokningsbekräftelsen är garanterat när resan är betald. Dvs. Konfido kommer inte att justera priset på resan enligt aktuell valutakurs innan avresa, varken minskning eller ökning. Garantin gäller dock ej ändring i skatter, tullar och avgifter avseende tjänster som ingår i resan (se punkt 5.5).

6. Konfidos ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Konfido ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska Konfido, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om Konfido visar att felet beror på ett hinder utanför Konfidos kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som Konfido har anlitat, är Konfido fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket ska Konfido genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för person- skada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna istället för enligt dessa villkor. Konfido är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1
Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Konfido eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.1.1 Fel skall åberopas på plats under resan så att Konfido eller dess underleverantörer ges möjlighet att åtgärda de brister som uppstått
7.1.2 Reklamation ska vara Konfido tillhanda senast 14 dagar efter avslutad resa.

7.2
Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om Konfido eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3
Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, ska Konfido eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Konfidos anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Konfido anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Konfido häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar Konfido genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som Konfido anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts ska Konfido eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv
ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Konfido eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Konfido eller till dennes representant. Resenären ska senast 24 timmar före av Konfido uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

8.6 Resenärens ansvar att infinna sig vid resans start
Vid resor där flyg, eller flyg- och transfer inte är inkluderat i resan, är det resenärens ansvar att planera sin transport till resans start. De av Konfido rekommenderade flyg-, transfer- eller lokala transportalternativ är endast rekommendationer. Varken Konfido, hotell eller av Konfido anlitad arrangör ersätter eller återbetalar utebliven resa/ transfer / övernattning/ måltid/transport eller liknande, till följd av att resenär inte ankommit i tid till resans start.

8.7 Resenärens genomförande av vandrings- och cykeldagar
Vid resor på egen hand/ utan medfäljande Konfido guide, är det resenärens ansvar att planera och starta i så god tid att resenären kommer fram till nästa övernattning innan mörkrets inbrott. Varken Konfido, hotell eller av Konfido anlitad arrangör ersätter eller återbetalar utebliven övernattning/ måltid/ transport eller liknande.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Bagage/resenärens personliga tillhörigheter

10.1
Flygbagage. Av flygtekniska skäl är bagagevikten inklusive handbagagevikt begränsad. Kostnad för övervikt debiteras direkt innan avresan på flygplatsen i enlighet med aktuellt flygbolags vid varje tillfälle gällande prislista.

10.1.2 Försenat, ej levererat eller skadat flygbagage. För det fall att av resenären avlämnat eller incheckat bagage försenas, ej levereras eller skadas skall resenären upprätta en rapport (vid flygresor en s.k. PIR-rapport) om det inträffade hos det för transporten ansvariga handlingbolaget. Ersättning för ej levereat eller skadat flygbagage kan ej åberopas från Konfido.

12. Förbehåll om ändringar

Konfido förbehåller sig rätten att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i kataloger, broschyrer och på Konfido.se Konfido förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren. Konfido reserverar sig också för eventuella korrekturfel, såväl i tryckta medier som på Konfido.se, samt tryckfel i kataloger och broschyrer.

Senaste uppdateringen av detta dokument: 2015-01-12

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *